NOVÁ ANALÝZA OBJASŇUJE VPLYV OPATRENÍ PROTI PANDÉMII NA ŽIADATEĽOV O AZYL

Nová porovnávacia analýza, ktorú zverejnila skupina mimovládnych organizácií, sa zameriava na to, ako vládne opatrenia proti pandémii COVID-19 ovplyvnili azylové a prijímacie systémy v troch stredoeurópskych krajinách – Maďarsku, Slovensku a Poľsku. Ako ukazuje štúdia, vlády týchto troch krajín viedli svoje azylové politiky úplne odlišne. Zatiaľ čo niektoré z nich naďalej prijímali žiadosti o azyl ako predtým, iné využili zdravotnú krízu na obchádzanie medzinárodného a európskeho práva, aby sťažili azylové konanie. Podobne sa sledované krajiny líšili aj v tom, ako dodržiavali práva žiadateľov o azyl po podaní ich žiadostí.
Analýza okrem mnohých iných poznatkov ponúka:
– porovnanie vplyvu opatrení proti pandémii COVID-19 na počet žiadostí o azyl a rozhodnutí v jednotlivých krajinách
– prehľad národných azylových systémov a vplyv obmedzení vyplývajúcich z COVID-19 na prístup k azylu a azylovému konaniu
– prehľad vnútroštátnych prijímacích systémov, epidemiologických opatrení zavedených v prijímacích, ubytovacích a detenčných zariadeniach, ako aj prehľad prístupu žiadateľov o azyl k lekárskej starostlivosti a očkovaniu
– zhrnutie hlavných výziev pre žiadateľov o azyl vyplývajúcich zo zavedených opatrení a príkladov osvedčených postupov

Ako jasne vyplýva zo štúdie, vplyv protiepidemických opatrení na azylové systémy bol pomerne výrazný. Žiaľ, nebolo to len v dôsledku všeobecných obmedzení, ale niekedy aj v dôsledku zbytočne prísnych obmedzení stanovených vládami. V dôsledku toho žiadatelia o azyl čelili systémovým prekážkam a počas výnimočného stavu nemohli plne využívať svoje práva. V niektorých krajinách im bolo odopreté právo na odborné konzultácie alebo prekladateľské služby. Šokujúce je, že v niektorých skúmaných krajinách nemali žiadatelia o azyl v čase výskumu nárok na očkovanie COVID. V skratke teda analýza dokazuje, že v celej pandémiou postihnutej strednej Európe sa život žiadateľov o azyl neúmerne sťažil.

Celú porovnávaciu štúdiu si môžete stiahnuť tu:

The Impact Of Coronavirus

 

Táto publikácia je spolufinancovaná z Azylového, migračného a integračného fondu EÚ v rámci projektu „NIEM: Národný mechanizmus hodnotenia integrácie. Meranie a posilňovanie integrácie osôb s medzinárodnou ochranou“ a projektu „V4NIEM 2020-2021: Na ceste k spoločnému presadzovaniu integrácie“, ktorý spolufinancujú vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Donor nezodpovedá za obsah a použitie informácií. Za obsah a vyjadrené názory zodpovedajú výlučne organizátori.