Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín prebieha najmä na lokálnej úrovni, v prostredí, kde žijú a pracujú. Samosprávy hrajú zásadnú úlohu aj v tejto oblasti, pretože ich kompetencie sa vzťahujú na všetkých obyvateľov bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Zatiaľ však túto oblasť vo svojej činnosti zohľadňujú len výnimočne. Jedným z dôvodov je nedostatok odborných kapacít a kompetenčného kapitálu. Projekt KapaCITY sa snaží zlepšiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom rozvoja odborných, komunikačných, koordinačných kapacít samospráv a iných dôležitých aktérov v oblasti integrácie najmä na lokálnej úrovni.

Obdobie realizácie:      1.1.2018 – 31.12.2020

Žiadateľ:                          Liga za ľudské práva

Partneri:                          Marginal, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, o.z., Nadácia Milana Šimečku

Spolupracujúce samosprávy:                                                                                                                                                                         Únia miest Slovenska, Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava

Financovanie:                                                                                                                                                                                                       Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“

Označenie projektu:     SK 2017 AMIF SC2.1

Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území.

Cieľovou skupinou projektu sú najmä predstavitelia miestnej územnej samosprávy – odborní zamestnanci a volení predstavitelia, ale aj iní lokálni aktéri v oblasti integrácie, komerčná sféra, záujmové združenia napr. zamestnávateľov, podnikateľov, zamestnancov, mimovládne organizácie, lokálne médiá, neformálne skupiny, pedagogickí pracovníci miestnych vzdelávacích inštitúcií, samotní obyvatelia zapojených samospráv.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj odborných, sieťovacích, koordinačných, advokačných a komunikačných kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Vytvorenie know-how a mechanizmov na lokálnej úrovni, ktoré zabezpečia implementáciu integračných opatrení aj po skončení projektu.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

 • vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí
 • budovanie odborných znalostí, zručností a kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom vzdelávacích, sieťovacích, advokačných a komunikačných aktivít
 • zdieľanie dobrej praxe, výmena skúseností a zvýšenie koordinácie a vzájomnej komunikácie relevantných aktérov na lokálnej úrovni
 • uľahčenie prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k integračným službám a zlepšenie orientácie na úrovni samospráv

Uvedené ciele budeme napĺňať prostredníctvom aktivít projektu, ktoré nadväzujú na seba a spolu tvoria ucelený celok. Hlavnými aktivitami projektu sú: 

 • tvorba nových/revízia existujúcich integračných stratégií na lokálnej úrovni – uvedená aktivita v prvotnej fáze pozostáva z mapovania potrieb v konkrétnej samospráve v oblasti
  integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ďalej vytvorenia mechanizmu pravidelného poskytovania štatistických údajov o migrácii samospráve, koľko a akých cudzincov má na svojom území, nakoniec samosprávam pomôžeme s vytvorením novej/revíziou existujúcej stratégie štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni a so začlenením chýbajúcich sociálnych služieb pre cudzincov do bežného výkonu kompetencií samospráv
 • vzdelávacie a tréningové aktivity – určené pre samosprávy a lokálnych aktérov integrácie, pozostávajúce z interkultúrnych a právnych tréningov; interkultúrne tréningy budú zamerané na uvedenie účastníkov do témy migrácie, integrácie, kultúry, kultúrnej identity a interkultúrnej komunikácie a jej metód a významu a sociálnej súdržnosti a previazané s konkrétnou situáciou v danej samospráve; právne tréningy poskytnú základný prehľad pobytovej legislatívy a praxe, jednotlivých oblastí integrácie cudzincov a začleňovania sociálnych služieb; súčasťou tejto aktivity bude aj návšteva zahraničných samospráv s dobrou praxou pre integráciu cudzincov
 • rozvoj komunikačných zručností samospráv – smerom k cudzincom a rôznym skupinám obyvateľstva, rozvoj zručností samospráv potrebných pre vytváranie platforiem pre diskusiu medzi predstaviteľmi samosprávy, cudzincami a väčšinovou populáciou 
 • sieťovanie relevantných aktérov a prenos dobrej praxe na lokálnej/regionálnej a národnej úrovni – v rámci tejto aktivity prepojíme samosprávy a ďalších miestnych aktérov s cudzincami žijúcimi v danom meste/kraji a umožníme im navzájom spoznať svoje potreby, tiež sprostredkujeme prenos požiadaviek samospráv v oblasti integrácie cudzincov k štátnej správe
 • vytvorenie informačných materiálov pre samosprávy, ktoré budú využívať pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích kraji – pre samosprávy vytvoríme online vzdelávaciu pomôcku, ktorá bude obsahovať návod pre samosprávy ako postupovať pri poskytovaní služieb cudzincom; plánujeme pripraviť aj ďalšie informačné materiály, ktoré budú môcť využívať pri svojej činnosti
 • koordinátori mestských aktivít – ide priamo o zamestnancov mesta/kraja/únie, ktorí budú poskytovať podporu a pomoc samosprávam pri realizácii projektu a pri realizácii vlastných aktivít, ktoré si zapojené samosprávy samé zrealizujú v reakcii na potreby, ktoré vystanú z projektu