Ľudia, ktorým pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z tretích krajín ako je Afganistan, Irak, Irán, Somálsko, Sýria, Ruská federácia, Kuba, Jordánsko. Sú medzi nimi muži, ženy, rodiny s deťmi či maloleté deti bez sprievodu, aj osoby v dôchodkovom veku. Pochádzajú z rôznych kultúr, sociálnych skupín, majú rôznu vzdelanostnú úroveň, častokrát sú medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ich cesta do bezpečnej krajiny bola strastiplná, tak ako život v krajine pôvodu. Na Slovensko prichádzajú väčšinou iba s tým, čo majú na sebe oblečené, bez svojich rodín, bez dokumentov, aby začali nový život avšak úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má.

Na základe žiadosti o azyl Ministerstvo vnútra SR, migračný úrad rozhoduje, či im poskytne jeden z druhov medzinárodnej ochrany – azyl alebo doplnkovú ochranu.

Tieto osoby väčšinou hneď po príchode na Slovensko požiadali o udelenie azylu. Počas čakania na rozhodnutie o svojej žiadosti sú umiestnené v zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, migračný úrad (ďalej len „Migračný úrad MV SR“). Žiadatelia o azyl sa prvý mesiac zdržujú v uzatvorenom Záchytnom tábore v Humennom, kde sú s nimi spravené prvotné azylové procedúry a prechádzajú podrobnou zdravotnou prehliadkou. Následne sú premiestnené do jedného z otvorených pobytových táborov. V Pobytovom tábore v Rohovciach bývajú umiestňovaní spravidla muži, v Opatovskej Novej Vsi zase ženy alebo rodiny s deťmi. Azylové konanie v zmysle zákona o azyle trvá tri mesiace, častokrát sa však táto lehota predlžuje za účelom preverenia žiadosti o azyl.

Po získaní medzinárodnej ochrany vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany majú tieto osoby možnosť zapojiť sa do integračného projektu STEP 3.

AZYL – Migračný úrad MV SR udelí azyl žiadateľovi,

  1. z dôvodu, že mal v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu alebo
  2. ak je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Azylanti majú prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti, k sociálnemu systému, vzdelávaniu a pod. za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

Po štyroch rokoch pobytu na Slovensku môžu požiadať o štátne občianstvo Slovenskej republiky.

DOPLNKOVÁ OCHRANA – Migračný úrad MV SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelil azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia , t.j.

  1. uloženiu trestu smrti alebo jeho výkonu,
  2. mučeniu alebo neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, alebo
  3. vážnemu a individuálnemu ohrozeniu života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou opätovného predĺženia na dva roky a znamená prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou majú prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti, k vzdelávaniu a pod. za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Prístup k sociálnemu systému je obmedzený, napr. nemajú nárok na niektoré príspevky v oblasti štátnych dávok pre rodiny a nemôžu im byť priznaný status osoby ťažko zdravotnej postihnutej, čím prichádzajú aj o všetky kompenzácie. Zdravotná starostlivosť im je poskytovaná v rozsahu verejného zdravotného poistenia, avšak spôsob vykazovania zdravotných úkonov je odlišný, nevlastnia klasický preukaz poistenca, čo im v praxi spôsobuje veľké problémy.

Po desiatich rokoch pobytu na Slovensku môžu požiadať o štátne občianstvo Slovenskej republiky, avšak musia mať už udelený trvalý pobyt.

Počet osôb s udelenou medzinárodnou ochranou

Celkový počet osôb žijúcich na území Slovenskej republiky netvorí ani len 0,01% z celkového počtu obyvateľov. V roku 2017 tu žilo len 478 osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, z toho 301 bolo osôb s udeleným azylom a 177 osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou. V roku 2017 o azyl na Slovensku požiadalo len 166 osôb, z ktorých azyl dostalo len 29 osôb a doplnkovú ochranu 25 osôb.

Viac štatistík nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR tu.