Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: OZ Marginal
Adresa organizácie: Mlynské luhy 3, 82105 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Daša Vranka Knošková
IČO: 42174414
web: www.marginal.sk
Kontaktné údaje pre verejné obstarávanie:

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Bauer
Tel.: 0948900792
e-mail: bauer@marginal.sk

Občianske združenie Marginal je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

V zmysle zákona zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky.