Občianske združenie Marginal vzniklo v roku 2009 a od začiatku realizuje projekty zamerané na jednotlivcov a komunity ohrozené exklúziou. Pôsobíme na území celého Slovenska a v súčasnosti sa primárne zameriavame na aktivity smerujúce k integrácii migrantov, špecificky osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, do majoritnej spoločnosti.

Našim základným cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne dostupným väčšine občanov. Taktiež sa usilujeme o zvyšovanie uvedomenia a zmenu postojov majoritnej spoločnosti v smere, ktorý povedie k minimalizácií sociálneho vylúčenia určitých skupín spoločnosti a k rovnocennému spolužitiu na princípoch pluralizmu.

Poslanie

Našim poslaním je predchádzanie sociálneho vylúčenia, realizácia aktivít na zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvyšovanie možností  uplatnenia marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce, rozvoj vzdelanostnej úrovne a rozvíjanie životných zručností  znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom prispieť k ich aktívnej participácií na dianí v spoločnosti a k plnohodnotnej integrácií do spoločnosti.

Vízie

Našou víziou je dôstojný život a dostupnosť rovnakých zdrojov a príležitostí pre všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú príslušnosť a vierovyznanie.

Hodnoty

Profesionalita – pri všetkých činnostiach dbáme na vysoký štandard práce s dodržiavaním etického a interných kódexov

Ľudská dôstojnosť –  ku každému človeku pristupujeme s rešpektom a úctou

Posilňovanie jednotlivcov a komunít – aby bola naša práca efektívna, samotní klienti a komunity musia prevziať zodpovednosť a kontrolu nad svojimi životmi

Transparentnosť – naše aktivity a financovanie komunikujeme transparetne

Stanovy_OZ Marginal

Etický_kódex_pracovníkov_organizácie_Marginal