Okrem všeobecnej blízkosti krajín V4, existuje tu ďalšia spoločná črta, a to rastúca neznášanlivosť voči migrantom. Ako ukazuje prieskum Eurobarometra (11/2015), len 9 -13% respondentov z krajín CZ, SK a HU považuje migráciu za pozitívnu. Poliaci sú otvorenejší, ale v porovnaní s inými krajinami EÚ stále skôr negatívni (PL 23%, EÚ 41%). Migráciu z krajín mimo EÚ vidíme negatívne (11% SK, 14%, 16% CZ HU, 26% PL súhlasí s touto migráciou, v EÚ, 34%).

Napriek xenofóbnym tendenciám sa etnická rozmanitosť v krajinách V4 stala všadeprítomná a počet osôb s udelenou medzinárodnou ochranou sa pravdepodobne zvýši. Integrácia sa tak stáva kľúčovým aspektom mierového spolužitia väčšinového a novoprichádzajúceho obyvateľstva. Je pomerne ťažké realizovať integračné postupy tradičných prisťahovaleckých krajín v postsocialistických krajinách. V kontexte spoločnej histórie a podobného postoja verejnosti k migrantom partnerstvo krajín V4 v tomto projekte sľubuje efektívnejší spôsob ako prijať a prispôsobiť integračné politiky pre potreby osôb s udelenou medzinárodnou ochranou ale aj väčšiny.

 

Obdobie realizácie:      1.1.2017 – 30.9.2019

Žiadateľ:                          Člověk v tísni, o.p.s. (lead partner)

Partneri:                          Marginal, Fundacja Instytut Spraw Publicznych,                                                                                                                                              Menedék ­ Migránsokat Segítő Egyesület

Financovanie:                Projekt je financovaný prostredníctvom Visegrad Fund

Miesto realizácie:         Územie štátov V4 – Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko

Projekt V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism (Mechanizmus hodnotenia integrácie v krajinách V4) sa zameriava na hodnotenie integračných politík, ich posilnenie, zlepšenie integrácie utečencov a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4 s cieľom zabrániť nesprávnemu sa prispôsobovaniu novoprichádzajúcich  a potenciálnej vzájomnej agresivite medzi migrantmi a väčšinou.

Projekt stavia na:

  • vytváraní sietí odborníkov v oblasti integračných politík prostredníctvom pravidelných stretnutí aktérov v oblasti integrácie s cieľom vyhodnotiť integračné politiky v krajinách V4,
  • dlhodobom hodnotení integračných politík založenom na výstupoch pravidelných stretnutí a implementácii nástroja na hodnotenie integrácie
  • zdieľaní osvedčených postupov a výmena informácií medzi partnermi projektu

 Vzhľadom na problematiku, ktorú projekt rieši, zasahuje priamo niekoľko cieľových skupín:

  • žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktoré budú mať úžitok z prispôsobenia a zlepšenia integračných politík, ktoré budú vychádzať z výsledkov projektu, najmä z pravidelných stretnutí dôležitých aktérov v oblasti integrácie a podieľaní sa na tvorbe integračných politík
  • tvorcovia politík a zamestnanci verejných služieb, ktorí majú možnosť zúčastňovať sa na stretnutiach, zdieľať informácie s ostatnými aktérmi (mimovládne organizácie, akademickí pracovníci, migranti atď.) a získať materiály a stimuly na zlepšenie integračných politík a ich opatrení
  • mimovládne organizácie, ktoré pracujú s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou majú príležitosť pravidelne spolupracovať s inými zainteresovanými stranami, vrátane politických činiteľov budú môcť zdieľať svoje odborné skúsenosti ako stimul na zmenu integračných politík
  • ďalšie dôležité zainteresované strany z oblasti integračnej politiky – akademickí pracovníci, učitelia, miestni politici, atď.
  • spoločnosť ako celok – cielená a účinná integračná politika zabráni nesprávnemu sa prispôsobeniu novoprichádzajúcich obyvateľov a bráni potenciálnej vzájomnej agresii s väčšinovým obyvateľstvom

 V rámci realizácie projektu je naplánovaných v každom štáte V4 minimálne osem odborných stretnutí/seminárov na lokálnej alebo národnej úrovni, na ktorých sa zúčastnia rôzni dôležití aktéri v oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. V závere projektu bude realizované spoločné stretnutie všetkých partnerov spojené s medzinárodnou konferenciou, na ktorej budú prezentované výsledky projektu.

Doposiaľ boli na Slovensku realizované tieto odborné semináre a stretnutia:

  1. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov dňa 20.6.2017 sme realizovali Seminár pod názvom „Možnosti zlepšenia integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na úrovni samospráv“ v meste Košice. Išlo o prvý seminár s cieľom priblížiť problematiku integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou rôznym inštitúciám a organizáciám a vytvoriť sieť odborníkov na lokálnej úrovni v meste Košice. Viac informácií nájdete tu.
  2. V spolupráci s Ligou za ľudské práva sme sa podieľali na príprave Fóra o integrácii, ktoré sa konalo 12. -13.10.2017 taktiež v meste Košice. Fórum bolo zamerané na sociálne inovácie, ktoré pomáhajú integrovať na trh práce nielen migrantov, utečencov, ale aj iné znevýhodnené osoby. Viac informácií nájdete tu.

Dôležitým výstupom projektu v rámci hodnotenia integračných politík v jednotlivých krajinách V4 je  vytvorenie národných správ a súhrnnej porovnávacej správy v prvom roku projektu a následne za účelom zhodnotenia a porovnania zmien v poslednom roku projektu.

Prvá národná správa Žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku je dostupná v slovenskom jazyku, súhrnná porovnávacia správa Žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4 je dostupná v anglickom jazyku.

Správy obsahujú prehľadné štatistické údaje o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou, základné informácie o azylovej procedúre až po integračný proces a taktiež informácie o prístupe krajín a postojoch obyvateľstva k nim. Správa sa taktiež zameriava na určité špecifiká daných krajín, na Slovensku prezentuje príbeh Evakuačného tranzitného centra v Humennom, v Českej republike poukazuje na zaistenie maloletých, v Maďarsku na sprísnenie azylovej politiky od roku 2015 ako reakciu na dramatický nárast žiadateľov o azyl (177 135), ktorý vyústil do postavenia plotu pozdĺž južnej hranice. Rok 2015 bol dôležitý v Poľsku, keď sa migrácia stala politickou otázkou z dôvodu parlamentných a prezidentských volieb.