Dáša Vranka Knošková
Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Marginal. Téme základných ľudských práv a slobôd a azylovému a cudzineckému právu sa začala venovať už počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najprv pracovala ako právna poradkyňa pre žiadateľov o azyl, neskôr pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Momentálne sa venuje riadeniu a koordinácii projektov a advokačnej činnosti v oblasti integrácie utečencov.

Tomáš Bauer
Finančný manažér. Vyštudovaný sociálny pracovník a absolvent dynamického výcviku v psychoterapii.  Pri svojej práci zúročuje niekoľkoročné skúsenosti s finančným manažmentom EÚ projektov. Okrem financií je jeho zameraním aj príprava projektov.

Silvia Hamerlíková
Projektová manažérka. Vyštudovaná právnička, ktorá sa dlhodobo venuje azylovému právu a právnemu poradenstvu pre osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou. Postupne prešla aj na komplexné manažovanie projektov pre utečencov.

Katarína Rychvalská
Terénna sociálna pracovníčka a projektová manažérka. Absolventka študijného odboru sociálna práca Filozofickej fakulty PU. Praktické skúsenosti v sociálnej oblasti nadobudla počas pôsobenia v mimovládnom sektore – pri práci s utečencami a ženami zažívajúcimi násilie, rovnako aj pri práci s marginalizovanou rómskou komunitou v komunitnom centre.

Milan Kočan
Právny poradca. Vyštudovaný právnik, absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Náplňou pozície právneho poradcu je zabezpečenie právneho poradenstva a právnej asistencie klientom integračného projektu. V rámci svojej práce s klientmi využíva praktické znalosti získané z projektov Garant, Garant 2, ktorých bol súčasťou.

Martin Olejár
Terénny sociálny pracovník. Vyštudoval sociálnu prácu a už štvrtý rok pracuje s utečencami. Pri práci využíva aj poznatky, ktoré nadobudol pri práci s utečencami v štátnej sfére.

Alexandra Zajacová
Terénna sociálna pracovníčka. Bakalársky stupeň sociálnej práce vyštudovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na detašovanom pracovisku v Prešove, magisterské štúdium ďalej pokračovalo na Trnavskej univerzite v Trnave s odborom – riadenie a organizácia sociálnych služieb. Štúdiom nadobudnuté potrebné teoretické znalosti momentálne využíva v praxi.