Projekt V4NIEM 2020 – 2021 nadväzuje na implementovaný projekt V4NIEM, ktorý bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019 na území Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. 

Obdobie realizácie:      1.2.2020 – 31.7.2021

Žiadateľ:                          Člověk v tísni, o.p.s. (lead partner)

Partneri:                          Marginal, Fundacja Instytut Spraw Publicznych,                                                                                                                                              Menedék ­ Migránsokat Segítő Egyesület

Financovanie:                Projekt je financovaný prostredníctvom Visegrad Fund

Miesto realizácie:         Územie štátov V4 – Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko

Projekt V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism (Mechanizmus hodnotenia integrácie v krajinách V4) sa zameriava na hodnotenie integračných politík, ich posilnenie, zlepšenie integrácie utečencov a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4 s cieľom zabrániť nesprávnemu sa prispôsobovaniu novoprichádzajúcich  a potenciálnej vzájomnej agresivite medzi migrantmi a väčšinovou populáciou.

Projekt stavia na:

  • vytváraní sietí odborníkov v oblasti integračných politík prostredníctvom pravidelných stretnutí aktérov v oblasti integrácie s cieľom vyhodnotiť integračné politiky v krajinách V4,
  • dlhodobom hodnotení integračných politík založenom na výstupoch pravidelných stretnutí a implementácii nástroja na hodnotenie integrácie
  • zdieľaní osvedčených postupov a výmena informácií medzi partnermi projektu

 Vzhľadom na problematiku, ktorú projekt rieši, zasahuje priamo niekoľko cieľových skupín:

  • žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktoré budú mať úžitok z prispôsobenia a zlepšenia integračných politík, ktoré budú vychádzať z výsledkov projektu, najmä z pravidelných stretnutí dôležitých aktérov v oblasti integrácie a podieľaní sa na tvorbe integračných politík
  • tvorcovia politík a zamestnanci verejných služieb, ktorí majú možnosť zúčastňovať sa na stretnutiach, zdieľať informácie s ostatnými aktérmi (mimovládne organizácie, akademickí pracovníci, migranti atď.) a získať materiály a stimuly na zlepšenie integračných politík a ich opatrení
  • mimovládne organizácie, ktoré pracujú s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou majú príležitosť pravidelne spolupracovať s inými zainteresovanými stranami, vrátane politických činiteľov budú môcť zdieľať svoje odborné skúsenosti ako stimul na zmenu integračných politík
  • ďalšie dôležité zainteresované strany z oblasti integračnej politiky – akademickí pracovníci, učitelia, miestni politici, atď.
  • spoločnosť ako celok – cielená a účinná integračná politika zabráni nesprávnemu sa prispôsobeniu novoprichádzajúcich obyvateľov a bráni potenciálnej vzájomnej agresii s väčšinovým obyvateľstvom

 V rámci realizácie projektu je naplánovaných v každom štáte V4 minimálne päť odborných stretnutí/seminárov na lokálnej alebo národnej úrovni, na ktorých sa zúčastnia rôzni dôležití aktéri v oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. V závere projektu bude realizované spoločné stretnutie všetkých partnerov spojené s medzinárodnou konferenciou, na ktorej budú prezentované výsledky projektu.

Projekt je spolufinancovaný z International Visegrad Fund, ktorý je ko-financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Misiou fondu je rozvíjať udržateľnú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe.

www.forintegration.eu