V tejto časti sme pre Vás pripravili zoznam dôležitých zákonov v jednotlivých oblastiach integrácie osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou.

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Neznalosť zákona Vás neospravedlňuje. Zákony podliehajú častým zmenám, preto si vždy preverte, či je daný zákon platný a účinný. V prípade potreby môžete úplne a aktuálne znenia jednotlivých platných právnych predpisov nájsť na internetovej stránke http://www.zakonypreludi.sk/.

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Čl. 53 upravuje právo na azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd.

 • Zákon o azyle – zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o azyle upravuje najmä konanie o azyle, práva a povinnosti žiadateľov o udelenie azylu, azylantov, osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, integráciu azylantov do spoločnosti a pod.

Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu, taktiež na tých, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana na území SR. Zákon o pobyte cudzincov upravuje najmä pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR a v oblasti pobytu cudzincov v SR, pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz, podmienky vstupu a vycestovania cudzincov na/z územia SR, podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre cudzincov, evidenciu osôb a kontrolu pobytu,  administratívne vyhostenie a zákaz vstupu a pod.

Tento zákon ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov SR a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice SR občanmi a sankcie za porušenie tohto zákona.

Zákon upravuje aj vydávanie cestovného dokladu pre cudzinca, ktorý sa vydáva pre osoby s udeleným azylom na území SR.

Tento zákon upravuje správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií a DataCentra (správnych orgánov). Upravuje napr. výšku poplatkov za vydanie dokladu o pobyte cudzinca, výšku poplatkov za podanie žiadosti o jednotlivé druhy pobytov, víz na územie SR či výšku poplatku za uznanie vzdelania a pod.

Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva SR a upravuje priestupky na úseku štátneho občianstva SR.

Osoba s udeleným azylom môže požiadať o udelenie štátneho občianstva SR po štyroch rokoch od udelenia azylu na území SR, osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou v prípade, ak má na území SR nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti jej už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt.

Tento zákon upravuje právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve a konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

Správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách aj vo veciach azylu,  pričom v týchto veciach je príslušný Krajský súd v Bratislave a Krajský súd v Košiciach.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony; upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.

Civilný sporový poriadok upravuje postup súdu, strán sporu a osôb zúčastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Podľa tohto zákona sa postupuje, ak je daná právomoc súdu, pokiaľ Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok alebo iný zákon neustanovuje inak. Súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány. Iné spory a veci prejednávajú a rozhodujú súdy, len ak to ustanovuje zákon.

Účelom tohto zákona je ustanoviť, ktorým právnym poriadkom sa spravujú občianskoprávne obchodné, rodinné, pracovné a iné podobné vzťahy s medzinárodným prvkom, upraviť právne postavenie cudzincov, ako aj ustanoviť postup slovenských justičných orgánov pri úprave týchto vzťahov a rozhodovanie o nich a tým napomáhať medzinárodnej spolupráci.

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.

 • Zákon o bezplatnej právnej pomoci – zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Účelom tohto zákona je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu, ale aj v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu a iné.

Rodina

 • Zákon o rodine – zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o rodine upravuje manželstvo, vzťahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými, náhradnú starostlivosť, poručníctvo a opatrovníctvo a výživné.

Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Tento zákon upravuje aj postup pred uzatvorením manželstva.

Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Zdravotná starostlivosť

 • Zákon o zdravotnom poistení – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“).

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt a je azylant. Osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou je verejne zdravotne poistená, ak vykonáva u zamestnávateľa zárobkovú činnosť (okrem dohôd mimo pracovného pomeru) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

 • Zákon o azyle – zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Za cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nie je verejne zdravotne poistený,MV SR uhradí zdravotnú starostlivosť poskytnutú na území SR v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. MV SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

 • Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti – zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vzdelanie

 1. Školský zákon – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon o vysokých školách – zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon o celoživotnom vzdelávaní – zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zamestnanie a podnikanie

 1. Zákonník práce –  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 2. Zákon o službách zamestnanosti – zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 4. Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 5. Zákon o obchodnom registri – zákon č. 530/203 Z. z. o obchodnom registri a zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon o dani z príjmov – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Sociálna pomoc, štátne sociálne dávky a príspevky

 1. Zákon o sociálnej pomoci – zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 2. Zákon o sociálnom poistení – zákon č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení
 3. Zákon o dávkach v hmotnej núdzi – zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa – zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon o rodičovskom príspevku – zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon o prídavku na dieťa – zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 7. Zákon o príspevku na pohreb – zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb