Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou po opustení pobytových táborov potrebujú intenzívnu pomoc pri zaradení sa do bežného života v novej krajine. Celkový počet týchto osôb žijúcich v roku 2017 na Slovensku predstavoval 478 osôb, avšak neexistencia štátneho integračného programu a systematického riešenia jednotlivých oblastí integrácie túto potrebu pomoci len zintenzívňuje. Naďalej pretrvávajú rôzne bariéry v možnostiach prístupu k právam týchto osôb a neznalosť tejto cieľovej skupiny na úradoch, inštitúciách, či u poskytovateľov rôznych služieb, na ktoré majú nárok.

V počiatočnej fáze integrácie je nevyhnutné týmto osobám poskytnúť pomoc pri zabezpečení  základných životných potrieb, najmä nájdenie vhodného ubytovania, poskytnutie finančnej  podpory, vybavenie osobných dokladov. Taktiež je potrebné zabezpečiť pre tieto osoby prístup k zdravotnej starostlivosti, často sa medzi nimi nachádzajú osoby s podlomeným zdravým, osoby ťažko zdravotne postihnuté alebo osoby vo vyššom veku. S ohľadom na prežité traumy v krajine pôvodu a strastiplnej cesty za bezpečím je často potrebná odborná psychologická pomoc. Pre čo najlepšiu následnú integráciu je potrebné zabezpečiť výučbu slovenského jazyka a socio- kultúrnu orientáciu v novom prostredí. Maloletým osobám je potrebné zabezpečiť zaradenie do školského systému, školských a iných vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Dospelým osobám je dôležité pomôcť pri získaní ďalšieho vzdelania, resp. uznania vzdelania z krajiny pôvodu za účelom nájdenia si vhodného zamestnania.

Na uvedené nedostatky a potreby reaguje projekt STEP 3 s cieľom zabezpečiť chýbajúce služby, resp. prístup k nim a hľadať systematické a udržateľné riešenia v oblasti integrácie aj do budúcna.

 

Obdobie realizácie:      1.12.2016 – 31.12.2019

Žiadateľ:                          Marginal

Partner:                           ADRA Slovensko, o.z.

Označenie projektu:     SK 2016 AMIF SC2.1/1

Financovanie:                

Individuálny projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“ a zo štátneho rozpočtu.

Miesto realizácie:          

Územie celej SR; v rámci projektu sú vytvorené dve kontaktné kancelárie:

Kancelária Košice, Hlavná 68, prevádzkovaná organizáciou Marginal

Kancelária Bratislava, Sabinovská 9, prevádzkovaná organizáciou ADRA Slovensko, o.z.

Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR, t.j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu Integračnej politiky SR.

Cieľovou skupinou projektu sú osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (osoby s udeleným azylom a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou). Momentálne poskytujeme pomoc približne 200 klientom, ktorí pochádzajú najmä z Afganistanu, Sýrie, Ukrajiny, Líbye. Sú medzi nimi individuálne osoby – osamelí mladí muži a ženy, ale aj rodiny s deťmi. Veľkú skupinu tvoria najviac zraniteľné osoby a to osamelé matky s deťmi, osoby ťažko zdravotne postihnuté a staršie osoby v dôchodkovom veku. Viac o ľuďoch, ktorým pomáhame, sa môžete dočítať tu.

Popis projektu:

Prostredníctvom projektu STEP 3 poskytujeme našim klientom takmer komplexné služby a pomoc, a to sociálne, psychologické, právne služby a materiálnu a finančnú pomoc.

Projekt pozostáva z čiastkových aktivít, ktorých cieľom je čo najľahšia integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do majoritnej spoločnosti: 

  • zabezpečenie sociálneho poradenstva a asistencie, vrátane administratívneho a kultúrneho poradenstva – kvalifikovaní sociálni pracovníci a kultúrni mediátori sprevádzajú našich klientov počas jednotlivých fáz integrácie za účelom oboznámenia a priblíženia sa spôsobu života na Slovensku s cieľom k postupnému osamostatneniu sa; pomáhajú klientom prekonávať jazykové a kultúrne bariéry pri kontaktne s rôznymi inštitúciami, úradmi, poskytovateľmi služieb; spoločne sa podieľajú na tvorbe individuálneho integračného plánu
  • zabezpečenie prístupu k právnym službám a zvýšenie právneho povedomia cieľovej skupiny – skúsení právni poradcovia pomáhajú klientom objasniť ich práva a povinnosti, porozumieť ich právnemu postaveniu; poskytujú právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva a v  rôznych životných situáciách
  • zabezpečenie prístupu k základným životným potrebám a doplnková pomoc – v prvom rade je nevyhnutné zabezpečiť našim klientom vhodné ubytovanie v primeranej kvalite a lokalite s ohľadom na ich potreby, neexistencia integračného strediska a systematického riešenia ubytovania pre túto cieľovú skupinu túto úlohu veľmi sťažuje;  jednotlivci sú spravidla umiestňovaní na ubytovniach, rodiny s deťmi v súkromných bytoch; od mesta Košice sme získali do prenájmu päť sociálnych bytov, kde sú ubytovaní najmä najzraniteľnejší klienti; po určitú dobu klientom poskytujeme pravidelnú finančnú podporu na zabezpečenie si základných potrieb ako je ubytovanie, strava, základné hygienické potreby, oblečenie, pretože systém štátnych sociálnych dávok (dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej), by bol v úvodnej fáze nedostačujúci a klienti by mohli spadnúť do bezdomovectva; v rámci projektu sa snažíme klientom pomáhať preplatením materiálnych potrieb s ohľadom na určité životné situácie – ochorenie, nástup do práce, návšteva školy a pod.
  • zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a doplnková zdravotná pomoc – uvedená aktivita predstavuje najmä zabezpečenie nediskriminačného prístupu a príjem klientov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie psychologickej pomoci v prípade potreby a taktiež doplnkovú zdravotnú pomoc spočívajúcu v preplácaní nevyhnutných liekov a zdravotných pomôcok
  • socioekonomická a kultúrna integrácia cieľovej skupiny – uvedená aktivita pozostáva z niekoľkých veľmi dôležitých podaktivít, ktorými sú:

– zabezpečenie prístupu na trh práce – spočíva najmä v pracovnom poradenstve a poradenstve pre začatie podnikania, v pomoci pri hľadaní práce, komunikácii so zamestnávateľmi

– zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu – u maloletých predstavuje pomoc pri zaradení do školského systému, u dospelých pomoc pri získaní ďalšieho vzdelania vrátane rekvalifikačných kurzov a pomoci pri zabezpečení uznania doposiaľ získaného vzdelania; dôležitou súčasťou tejto aktivity je zabezpečenie výučby slovenského, ktorú pilotne realizujeme prostredníctvom štátnych jazykových škôl

– poskytovanie kurzov sociokultúrnej orientácie – prebieha prostredníctvom skúsených soc. pracovníkov, kultúrnych mediátorov a právnych poradcov individuálne alebo skupinovo, podľa potrieb klientov; v rámci realizácie predchádzajúcich projektov sme vytvorili publikáciu Vitajte na Slovensku, Príručka pre osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou; ide o praktický návod v jednotlivých oblastiach integrácie nielen pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ale aj odbornú a širokú verejnosť; príručka je verejne dostupná a nájdete ju tu

– organizácia a účasť na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach predstavuje významnú časť integrácie; snažíme sa organizovať a zúčastňovať na rôznych podujatiach s cieľom priblížiť našich klientov k majoritnej spoločnosti; bližšie informácie nájdete tu

  • advokácia a priblíženie osôb cieľovej skupiny projektu odbornej aj laickej verejnosti – predstavuje aktívnu spoluprácu so št. orgánmi a orgánmi miestnej samosprávy vrátane pomoci a podpory pracovníkov uvedených inštitúcií pri výkone ich činnosti v súvislosti s integráciou osôb cieľovej skupiny; realizáciu prednášok a diskusie na školách a pre verejnosť, taktiež organizáciu odborných seminárov, workshopov a tvorbu informačných brožúrok a letákov, ktoré sú nápomocné nielen klientom, ale aj osobám prichádzajúcim s nimi do kontaktu

Bližšie informácie o  realizovaných seminároch, prednáškach a vytvorené informačné brožúrky a letáky nájdete tu.