NOVÁ ŠTÚDIA SA ZAMERIAVA NA VZDELÁVANIE DETÍ UTEČENCOV V STREDNEJ EURÓPE

Podľa práva EÚ by deti, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana, mali mať prístup k vzdelávaniu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny. Nová štúdia, ktorej autorkou je Katarzyna Potoniec z Poľského inštitútu pre verejné záležitosti (IPA), sa zameriava na preskúmanie situácie žiakov so skúsenosťou utečenca v troch stredoeurópskych krajinách: v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Ako autorka jasne ukazuje, v praxi je potrebné túto oblasť zlepšiť v každej z opisovaných krajín.
Štruktúra analýzy je pomerne jednoduchá: najprv je stručne predstavený prístup každej z troch krajín z legislatívneho hľadiska. Ďalej sa skúmajú hlavné nástroje na podporu integrácie detí pod medzinárodnou ochranou. Následne je opísaná politika vzdelávania detí utečencov s dôrazom na spoluprácu (alebo jej nedostatok) medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi. Pred identifikáciou hlavných výziev v tejto oblasti autorka analyzuje aj to, ako situáciu detí pod medzinárodnou ochranou ovplyvnila pandémia COVID-19.
Hoci sa realita v každej z troch opísaných krajín líši, možno vyvodiť niektoré všeobecné závery. V celom regióne je napríklad potrebné, aby vlády zhromažďovali a analyzovali lepšie údaje. Nedostatky v údajoch sťažujú vnímanie detí utečencov ako samostatnej, špecifickej kategórie žiakov so špecifickými potrebami a problémami, ktoré sa líšia od tých, s ktorými sa stretávajú iné deti so skúsenosťou s migráciou. Pokiaľ ide o nástroje na podporu integrácie, autor zdôrazňuje potenciál vzájomného učenia sa. Ako ukazujú kapitoly o jednotlivých krajinách, určite existujú dobré príklady, ktoré možno nasledovať.

Vyššie spomenutú porovnávaciu štúdiu si môžete stiahnuť tu:

V4NIEM CA_Education_ENG_final

 

Táto publikácia je spolufinancovaná z Azylového, migračného a integračného fondu EÚ v rámci projektu „NIEM: Národný mechanizmus hodnotenia integrácie. Meranie a posilňovanie integrácie osôb s medzinárodnou ochranou“ a projektu „V4NIEM 2020-2021: Na ceste k spoločnému presadzovaniu integrácie“, ktorý spolufinancujú vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Donor nezodpovedá za obsah a použitie informácií. Za obsah a vyjadrené názory zodpovedajú výlučne organizátori.