Porovnávacia správa: Ako pomáhajú Česká republika a Slovensko utečencom s bývaním

V Českej republike žije zhruba 2000 utečencov, ktorí tam získali medzinárodnú ochranu, na Slovensku ich je len asi 400. Obidve krajiny disponujú nástrojmi, ktorými im pomáhajú zaistiť bývanie, v Českej republike je ale tento systém rozvinutejší. Integračné politiky v obidvoch štátoch však trpia radou nedostatkov. Situácia utečencov taktiež odráža systémové problémy podpory bývania v obidvoch štátoch. Tieto aj ďalšie poznatky prináša porovnávacia správa, ktorú vydal Marginal spolu s českou mimovládnou organizáciou Člověk v tísni.

Slovensko, ako aj Česká republika hostia stále veľmi malé množstvo držiteľov medzinárodnej ochrany. Ich výnimočné postavenie medzi migrantmi, dané zložitou životnou situáciou a zakotvené v európskom a medzinárodnom práve, však vyžaduje zo strany štátov  zvýšenú starostlivosť o zabezpečenie sociálnej integrácie. Adekvátne a dostupné bývanie je pritom kľúčovou súčasťou úspešného procesu integrácie utečencov do novej spoločnosti.

Text dokladá, že v právach a prístupu k bežným formám podpory bývania majú v oboch krajinách držitelia medzinárodnej ochrany takmer rovnakú pozíciu ako občania štátu. Okrem jazykovej bariéry a kultúrnych nedorozumení predstavuje problém nedostupnosti štátneho a sociálneho bývania, toho je v obidvoch krajinách nedostatok a podmienky pre jeho získanie nemusí byť pre cudzincov, vrátane utečencov, splniteľné, alebo môžu byť voči nim i priamo diskriminačné. Rozsah dostupných sociálnych benefitov pre azylantov odráža ich všeobecnú úroveň v danej krajine, takto napr. príspevky na bývanie v Českej republike môže čerpať širší okruh osôb ako obdobná forma podpory na Slovensku. Na druhú stranu môže azylant v Českej republike prísť o možnosť získať doplatok na bývanie, pokiaľ sa ocitne v obci, kde je vyhlásená tzv. bezodplatková zóna, čo sa týka napr. niektorých lokalít kde sa nachádzajú integračné strediská.

Autori zároveň upozorňujú, že obidva štáty disponujú nástrojmi, ktoré sú cielené práve na azylantov a držiteľov doplnkovej ochrany, aby im pomohli problém s bývaním pomohli riešiť. V Českej republike je to Štátny integračný program, určený výhradne držiteľom medzinárodnej ochrany, ktorý ponúka v prvej fáze integrácie utečencov 12 až 18 mesiacov dostupného (aj keď nie bezplatného) ubytovania v bytoch v jednom zo svojich 4 integračných stredísk. Tam sa im zároveň venujú integrační pracovníci snažiaci sa pre nich mimo iného zabezpečiť nadväzujúce bývanie. Na Slovensku, kde existenciu obdobného strediska predpokladá zákon, však v súčasnej dobe žiadne nefunguje. Na rozdiel od Českej republiky, kde je cielená podpora riešená systematickejším spôsobom, plne financovaná štátom a prostredníctvom svojho poskytovateľa zasadená do štruktúr štátu, je na Slovensku podpora držiteľov medzinárodnej ochrany závislá na aktivitách neziskových organizácií a na financovaní zo zdrojov EÚ, ktoré je potrebné pravidelne obnovovať. To vnáša do systému nestabilitu. Aj napriek tomu poskytuje realizátor integračného programu pre utečencov na Slovensku svojim klientom individuálny prístup a časovo obmedzenú (6 mesiacov) finančnú podporu, a to i na zabezpečenie bývania.

Nehľadiac na stále relatívne krátku históriu podpory azylantov a držiteľov doplnkovej ochrany v obidvoch krajinách systém asistencie už niekoľko rokov prechádza vývojom. Spoluautori textu však vyzdvihujú, že sa ako pretrvávajúci problém javí absencia dostatočne vypovedajúcich dát a monitorovanie mechanizmov, ktoré by dokázali vyhodnotiť, ako sú nástroje integračnej politiky pri pomoci utečencom efektívne, a teda aj ako by sa mali ďalej rozvíjať.

Publikácia je spolufinancovaná z International Visegrad Fund v rámci projektu “V4NIEM 2020-2021: Towards common advocacy on integration”, ktorý je ko-financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Misiou fondu je rozvíjať udržateľnú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe.

www.forintegration.eu

Donor nezodpovedá za obsah ani za použitie informácií. Za obsah a vyjadrené názory nesú výlučnú zodpovednosť autori.

Správy v českom a anglickom jazyku je možné stiahnuť nižšie: