Ukončené

STEP
Občianske združenie Marginal od 1.4.2013 do 31.12.2013 realizovalo na území stredného a východného Slovenska (Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický samosprávny kraj) a od 1.1.2014 do 31.3.2014 na území celého Slovenska individuálny projekt pod názvom „STEP“ ref.č. SK 2 2012 ERF 2/1 financovaný z Európskeho fondu pre utečencov, všeobecný program Solidarita pri riadení migračných tokov.
Čítať viac.

STEP - Späť

EDAL
Občianske združenie Marginal v období od marca 2013 do januára 2014 sa podieľalo na realizácii projektu EDAL (European Database of Asylum Law) ako národný expert. Cieľomprojektu bolo zozbierať a spracovať vyznámné rozhodnutia na národnej úrovni v oblasti azylového práva. Na internetovej stránke http://www.asylumlawdatabase.eu/en môžete nájsť významné rozhodnutia slovenských, ale aj zahraničných orgánov (migračných úradov) alebo súdov z oblasti azylového práva.
Čítať viac.

EDAL - Späť

GARANT
Občianske združenie Marginal od 1.10.2013 do 30.6.2014 realizovalo individuálny projekt pod názvom „GARANT“ ref.č. SK 2 2012 RF OC 5/1 financovaný z Európskeho fondu pre návrat, všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie právneho povedomia príslušníkov cieľovej skupiny projektu a zabezpečenie poskytovania právneho poradenstva a právnej pomoci príslušníkom cieľovej skupiny, ktorými sú cudzinci zaistení v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach a Medveďove.
Čítať viac.

GARANT - Späť

CoolTourSwap
Občianske združenie Marginal v mesiacoch júl až december 2014 realizovalo projekt s názvom CoolTourSwap [´cool´=senzačné,´tour´=prehliadka, swap´=výmena], t.j. kultúrna výmena, ktorá je fajn.
Čítať viac.

CoolTourSwap - Späť

Projekt s podtitulom „Ochutnaj, Nauč sa, Vyrob si" bol úspešne zrealizovaný v mestách Bratislava, Žilina, Martin a Košice. Prvá časť v Bratislave sa konala v rámci Restaurant day v spolupráci s Krasňanským zelovocom, v Martine sme sa zúčastnili na Festivale národnostných menšín, Žilinskú časť sme realizovali v spolupráci so Stanicou Žilina-Záriečie na akcii Malý trh a v Košiciach sme sa podieľali na Polievkovom festiale v kasárňach Kulturpark v spolupráci s Projektom SPOTs. Cieľom projektu je sebarealizácia štátnych príslušníkov tretích krajín pri prezentovaní svojej kultúrnej identity ako aj informovanie širokej verejnosti o zaujímavostiach z ich krajiny, kultúry, tradícií, jedál za účelom vzájomného prepojenia sa a zblíženia. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

STEP 2
Občianske združenie Marginal od 1.4.2014 do 31.5.2015 realizovalo na území stredného a východného Slovenska (Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický samosprávny kraj) individuálny projekt pod názvom „STEP 2“ ref.č. SK 2013 ERF OC 2/1 financovaný z Európskeho fondu pre utečencov, všeobecný program Solidarita pri riadení migračných tokov.
Čítať viac.

STEP 2 - Späť

Cieľom projektu STEP 2 bola integrácia cudzincov s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom projektu sme našim klientom  poskytovali sociálnu, materiálnu, finančnú, psychologickú a právnu pomoc.

Projekt STEP 2 nadväzoval na projekt STEP.

Ľudia, ktorým sme v rámci projektu STEP 2 pomáhali, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzali z tretích krajín ako je Afganistan, Irak, Irán, Somálsko, Ruská federácia, Kuba, Jordánsko. Boli medzi nimi muži, ženy, rodiny s deťmi aj maloleté deti bez sprievodu. Pochádzali z rôznych kultúr, sociálnych skupín, majú rôznu vzdelanostnú úroveň, častokrát boli medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ich cesta do bezpečnej krajiny bola strastiplná, tak ako život v krajine pôvodu. Na územie Slovenskej republiky prichádzajú väčšinou iba s tým, čo majú na sebe oblečené, bez svojich rodín, bez dokumentov, aby začali nový život avšak úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má.

Naši klienti väčšinou hneď po príchode na územie Slovenskej republiky požiadali o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany. Počas čakania na rozhodnutie o svojej žiadosti zo strany Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli umiestnení v zariadeniach Migračného úradu MV SR a to najprv v Záchytnom tábore v Humennom, následne po ukončení karantény boli premiestnení do Pobytového tábora v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi.

Po získaní medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republiky vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany boli umiestnení do integračného projektu STEP.

 

AZYL - Migračný úrad MV SR udelí azyl žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

 

DOPLNKOVÁ OCHRANA - Migračný úrad MV SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelilo azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia , t.j.

1. uloženiu trestu smrti alebo jeho výkon,

2. mučeniu alebo neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, alebo

3. vážnemu a individuálnemu ohrozeniu života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. 

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu s udeleným azylom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia a znamená prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Integrácia osôb s udeleným azylom je aj práve z dôvodu stálosti tohto druhu medzinárodnej ochrany jednoduchšia.

 

Služby a pomoc poskytované v rámci projektu STEP 2

Prostredníctvom projektu STEP 2 sme poskytovali našim klientom komplexné služby a pomoc za účelom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti.

Sociálna pomoc a asistencia

Prostredníctvom pomoci kvalifikovaných sociálnych pracovníkov sme našim klientom poskytovali pomoc a asistenciu so základnými potrebami ako pomoc pri hľadaní ubytovania, lekára, sprevádzaním na rôznych úradoch a inštitúciách, objasňovaním obsahu dokumentov. Naši klienti pochádzali z rôznych krajín a rôznych kultúr, preto je na začiatku procese integrácie nevyhnutnou súčasťou práce s klientmi sociokultúrna orientácia, ktorá napomáha vzájomnému pochopeniu hodnôt, tradícií, kultúrnych odlišností. Povinné sú kurzy slovenského jazyka. Cieľom projektu STEP 2 bola integrácia osôb cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, ktorá častokrát prichádza spoločne so zaradením sa do pracovného života. Sociálni pracovníci pomáhali klientom pri hľadaní vhodných kurzov za účelom doplnenia si vzdelania, uznaním vzdelania  z krajiny pôvodu, hľadaním vhodnej práce.

Právne služby

Počas integrácie cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, sa táto skupina dostáva do rôznych  vzťahov a situácií, ktoré vyplývajú z každodenného bežného života. Väčšina týchto vzťahov je  upravená právnymi predpisy, ktoré sú pre cieľovú skupinu niekedy ťažko zrozumiteľné aspoň bez malej právnej pomoci. Už samotné právne postavenie cieľovej skupiny vyžaduje určitú mieru právneho povedomia. Právne služby boli podľa potreby poskytované právnym poradcom alebo advokátom a zahŕňajú všeobecné právne poradenstvo vo forme objasnenia rôznych právnych dokumentov a rozhodnutí úradov a súdov, objasnenia jednotlivých právnych predpisov, ktoré stanovujú práva a povinnosti cieľovej skupiny, právnej asistencie pri písaní rôznych právnych podaní, zmlúv, žiadostí a právne zastúpenie najmä v konaní pred Migračným úradom a súdmi Slovenskej republiky.

Psychologické služby

Psychický stres, ktorému čelia osoby cieľovej skupiny pôsobí intenzitou, ktorá je vysoko za hranicou tolerancie jedinca a má za následok nielen psychické, ale aj somatické problémy. Väčšina osôb cieľovej skupiny prežíva veľmi negatívne mentálne stavy, strach, smútok, hnev, nechuť, vnútorný odpor bez ohľadu na pohlavie, vek, krajinu pôvodu, kultúru, sociálnu vrstvu. Psychologické služby sú poskytované jednak preventívne a na druhej strane intervenčne pri konkrétnych psychických ťažkostiach osôb cieľovej skupiny s cieľom pomôcť pri znížení úrovne prežívania psychologického distresu a adaptovať sa a zvýšiť kvalitu života na bežnú úroveň.

Finančná a materiálna pomoc

V rámci projektu STEP 2 bola klientom poskytovaná po určitú dobu pravidelná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb ako je ubytovanie, strava, základné hygienické potreby, oblečenie.  Klienti boli finančne podporovaní aj formou preplatenia rôznych kurzov za účelom zvýšenia ich zručností alebo preplatením materiálnych potrieb s ohľadom na určité životné situácie – ochorenie, nástup do práce, návšteva školy a pod.

Správny krok
Občianske združenie Marginal realizovalo od marca 2014 do novembra 2014 projekt Školy rodinných financií s názvom „Správny krok“. Tento projekt bol realizovaný s podporou Nadácie pre deti Slovenska a spoločnosti Provident pre klientov v rámci Žilinského a Košického kraja.
Čítať viac.

Správny krok - Späť

GARANT 2
V nadväznosti na realizovaný projekt GARANT realizovalo občianske združenie Marginal od 01.07.2014 do 30.6.2015 individuálny projekt pod názvom „GARANT 2“ ref.č. SK 2013 RF OC 5/2 financovaný z Európskeho fondu pre návrat, všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie právneho povedomia príslušníkov cieľovej skupiny projektu a zabezpečenie poskytovania právneho poradenstva a právnej pomoci príslušníkom cieľovej skupiny, ktorými sú cudzinci zaistení v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach a Medveďove.
Čítať viac.

GARANT 2 - Späť

Iní, a predsa rovnakí
Občianske združenie Marginal realizovalo od 1.9.2014 do 30.6.2015 projekt pod názvom Iní, a predsa rovnakí financovaný prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska.
Čítať viac.

Iní, a predsa rovnakí - Späť

Projekt bol určený pre deti utečencov žijúce v Košiciach a ich slovenských rovesníkov, s ktorými spoločne zdieľajú školské lavice či trávia väčšinu svojho dňa v škôlke.  Hlavnou myšlienkou projektu bolo prostredníctvom vzájomného spoznávania sa dopomôcť deťom vytvárať medzi sebou hlbšie priateľské vzťahy a učiť ich k vnímaniu inakosti ako pozitívnej hodnoty.

KIKUS
Projekt KIKUS with us bol zameraný na jazykovú podporu detí s odlišným materinským jazykom v materských školách a bol realizovaný v spolupráci s organizáciami a materskými školami zo Slovenska, Čiech a Nemecka.
Čítať viac.

KIKUS - Späť

Projekt KIKUS with us bol zameraný na jazykovú podporu detí s odlišným materinským jazykom v materských školách abol realizovaný v spolupráci s organizáciami a materskými školami zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Konkrétne bola do projektu zapojená META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů (ČR), organizácia Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit (D) a materské školy MŠ Timravina (SR) a MŠ FMS Sluníčko pod střechou (ČR). Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu ERASMUS+ (2014-1-CZ01-KA201-002005). Obdobie realizácie projektu : 1. januára 2015 - 30. augusta 2016.

Cieľom projektu bolo budovanie a zvyšovanie kompetencií pedagogických pracovníkov pri začleňovaní detí, ktorých materinským jazykom nie je slovenský alebo český jazyk. V rámci projektu bulo zabezpečené preloženie, adaptácia a spustenie metódy KIKUS, ktorá podnecuje a podporuje schopnosť detí komunikovať a fungovať vo viac ako jednom jazyku a to už od útleho veku.

http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/kikus

Reservé
Občianske združenie Marginal realizovalo od 01.08.2015 do 31.12.2015 vzdelavaíi projekt Réservé, ktorý bol podporený z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.
Čítať viac.

Reservé - Späť

Občianske združenie Marginal realizovalo od 01.08.2015 do 31.12.2015 vzdelavací projekt Réservé, ktorý bol podporený z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Cieľom projektu bolo prostredníctvom edukatívnych prednášok pre žiakov a študentov stredných škôl a workshopov pre širokú verejnosť poukázať na reálne prípady porušovania ľudských práv a slobôd priamo  v krajine pôvodu utečencov, priblížiť majoritnej spoločnosti problematiku utečenectva a zároveň odstránenie predsudkov, bariér a diskriminácie voči týmto osobám, ktoré na území Slovenskej republiky našli nový domov.