Aktuálne vyhlásené súťaže

OZ Marginal vyhlásilo dňa 26.01.2017 verejné obstarávanie na zabezpečenie vedenia podvojného účtovníctva a personálnej agendy. Bližšie informácie nájdete nižšie vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. Lehota na predkladanie je do 03.02.2017 do 09:00. Ponuky je možné predkladať osobne, poštou alebo emailom kontaktnej osobe pre verejné obstarávanie.

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Marginal, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zabezpečenie vedenia podvojného účtovníctva a personálnej agendy“

 

 1. 1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm.d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Marginal

Sídlo: Mlynské luhy 3, 82105 Bratislava

Štatutárny zástupca:  JUDr. Daša Knošková

IČO: 42174414  

DIČ: 2023014829

IČ DPH:  -

Tel.:   0948 900 792

Fax:    -

E-mail: bauer.marginal@gmail.com

Internetová stránka: www.marginal.sk

Bankové spojenie: 1445 5639/5200

IBAN: SK02 5200 0000 0000 1445 5639                 

 1. 2.       Miesto predloženia/doručenia ponuky: viď bod 1
 2. 3.       Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Tomáš Bauer, tel. č. 0948 900 792, email: bauer.marginal@gmail.com
 3. 4.       Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb vedenia podvojného účtovníctva (cca 200 až 300 zápisov mesačne x 35 mesiacov) a mzdovej agendy (prihlasovanie a odhlasovanie, mzdy, evidencia 8 až 12 zamestnancov na obdobie 35 mesiacov)
 4. 5.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Rámcová zmluva v trvaní 35 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy

 1. 6.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb vedenia podvojného účtovníctva (cca 200 až 300 zápisov mesačne na obdobie 35 mesiacov) a mzdovej agendy (8 až 12 zamestnancov na obdobie 35 mesiacov).

Pod vedením podvojného účtovníctva rozumieme tieto činnosti: kontrola údajov na došlých a vyšlých faktúrach, zaúčtovanie dokladov, sledovanie úhrad a ich odsúhlasovanie, zaúčtovanie bankových výpisov, kontrola účtovného zostatku so zostatkom na bankovom výpise, zaúčtovanie dokladov, spárovanie s úhradami v banke v prípade platieb kartou alebo v hotovosti, príprava podkladov k účtovnej závierky, inventarizácia majetku, poradenstvo v daňovej a účtovnej oblasti a prípadne iné činnosti súvisiace s účtovníckou agendou v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a ďalších relevantných právnych predpisov.

Pod vedením personálnej agendy rozumieme prihlasovanie nových a odhlasovanie starých zamestnancov, spracovanie miezd v účtovnom programe, zasielanie výplatných pások  a platobných inštrukcií, príprava a zasielanie pravidelných mesačných výkazov do poistovní a na daňový úrad, vypracovanie ročného vyúčtovania/potvrdenia o prijíme pre zamestnancov, vystavovanie zápočet rokov pre odchádzajúcich zamestnancov.

 1. 7.       Predpokladaná hodnota zákazky:  8080 € bez DPH
 2. 8.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  Sabinovská 8, Bratislava.
 3. 9.       Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 35 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy
 4. 10.    Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Bez úhrady,sú súčasťou výzvy
 5. 11.    Financovanie predmetu zákazky: Zákazka je financovaná z Európskej únie z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a zo štátneho rozpočtu SR.
 6. 12.    Lehota na predloženie ponuky: do 03.02.2017, do 09:00
 7. 13.    Spôsob predloženia ponuky: poštou, emailom alebo osobne
 8. 14.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie je cena v EUR s DPH za 1 mesiac zabezpečenia služieb vedenia podvojného účtovníctva a mzdovej agendy v rozsahu predmetu zákazky.

 1. 15.    Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuku v štandardnom formáte uchádzača prosíme predložiť v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky, napr.:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá,
 2. Doklad o oprávnení podnikať (originál alebo kópiu) v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky,
 3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (výška účtovanej sumy v €, bez a s DPH za vedenie podvojného účtovníctva a vedenie personálnej agendy za 1 mesiac (nacenené zvlášť),
 4. Podmienkou účasti je preukázanie minimálne 5 ročnej odbornosti a skúsenosti predkladateľa - v prípade, ak cenovú ponuku predkladá právnická osoba – postačuje predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu dodávateľa o počte rokov skúseností firmy v požadovanej oblasti, v prípade predkladanie cenovej ponuky zo strany fyzickej osoby požadujeme predložiť životopis zamestnanca zodpovedného za poskytnutie služby (v prípade úspešnosti)
 5. 16.    Otváranie ponúk: 01.02.2017 o 10:00 na adrese Trnavská cesta 74/A, Bratislava v priestoroch OZ ADRA
 6. 17.    Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
 7. 18.    Lehota viazanosti ponúk: do 18.02.2017
  1. 19.    Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Tomáš Bauer, finančný manažér projektu STEP 3, tel.č. 0948 900 792, email: bauer.marginal@gmail.com

 

S úctou, 

 

Mgr. Tomáš Bauer